Cookie beleid SV Basteom

De website van SV Basteom is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring SV Basteom

Privacyverklaring SV Basteom

SV Basteom hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Basteom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

-        de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;

-        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV Basteom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover zijn of als u contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door SV Basteom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinden

-        Communicatie over het lidmaatschap

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier op de website en de toestemmingsverklaring. Voor de bovenstaande doelstellingen kan SV Basteom de volgende persoonsgegevens vragen:

-        Voornaam;

-        Voorletters;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Nationaliteit;

-        NAW gegevens;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geboortedatum;

-        Geslacht;

-        Bankgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door SV Basteom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers en Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door SV Basteom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de vrijwilligersovereenkomst en/of de arbeids-overeenkomst. Voor deze doelstelling kan SV Basteom de volgende persoonsgegevens vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geboortedatum;

-        Salarisgegevens;

-        Kopie ID;

-        BSN-nummer;

-        Bankgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door SV Basteom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door SV Basteom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract. Voor deze doelstelling kan SV Basteom de volgende persoonsgegevens vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door SV Basteom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men sponsor is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor nieuwsbrief per E-mail

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door SV Basteom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de leden, vrijwilligers en andere betrokkenen d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijfformulier op de website en de toestemmingsverklaring.

Voor de bovenstaande doelstelling maakt SV Basteom gebruik van het E-mailadres zoals bij aanmelding aan ons is opgegeven.

Dit E-mailadres worden door SV Basteom opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Gebruik van foto’s

Rondom activiteiten (zoals bij en rond wedstrijden en evenementen) van SV Basteom worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze (team) foto’s en video's worden gebruikt voor de website, app, social media, seizoengids en andere publiciteitsdoeleinden in het kader van het informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-        Alle personen die namens SV Basteom van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        Onze vrijwilligers en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

SV Basteom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet eerst toestemming worden gegeven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

Toestemming voor cookies kunnen altijd weer ingetrokken worden door de internetinstellingen te wijzigen. Voor meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies verwijzen wij naar de Help-functie van de internetbrowser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites of apps bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en app van SV Basteom. Andere websites/apps kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SV Basteom raadt aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

SV Basteom
Prins Bernardlaan 7 (brievenbus bij sporthal 't Hoge Wessel)
7220 BA STEENDEREN
[email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!